ประชาสัมพันธ์ สนง. เกษตรอำเภอ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ แจ้ง เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ด้านพืช)
ขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ (เฉพาะที่เสียหาย)

คุณสมบัติเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
1.ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.ต้องเป็นพื้นที่ๆมีเอกสารสิทธิ์จากหน่วยงานราชการออกให้

2.พืชที่เสียหายต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรในแปลงนั้นๆ
3.พืชต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงที่ไม่สามารถให้ผลผลิตต่อไปได้

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
2.รูปถ่ายแปลงเสียหายตอนน้ำท่วมและหลังน้ำลด

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. แบบ กษ 01ด้านพืช ขอได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอบันนังสตา

การช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ ขณะที่พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สนง. เกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ (ที่อยู่ในเขตประกาศภัย เท่านั้น)