ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. ผ่านไลน์ ดอก 0.1%

ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการ เปิดประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ลงทะเบียน กู้เงิน ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และ ครอบครัวของเกษตรกร ในอัตรา ดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

✅ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

✅ สามารถ แบ่งงวด ชำระได้ ตามความสามารถ ในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือน งวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือน งวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรณี เป็น ลูกค้า เงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

สามารถ ลงทะเบียน ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหา เพื่อน ด้วย ID : @baacfamily หรือ สแกน QR Code

ขั้นตอนการทำ 👇

1. กรอก หมายเลข บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ทั้งของตนเอง และบุคคลอ้างอิง ที่สามารถติดต่อ แทนได้ โดยจะให้กรอก 2 ครั้ง เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง

2. กรอกรายละเอียด ข้อมูล การ ขอสินเชื่อ และ งวดชำระ

– เลือก วัตถุประสงค์ การ ขอสินเชื่อ
– เลือก วงเงิน ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– เลือก บัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับ เงินกู้
– เลือก ความประสงค์ ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน
– เลือก วิธีการ ส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่าน บัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
– เลือกแหล่งที่มา แห่งรายได้ ที่สามารถนำมา ชำระ เงินกู้
– ธนาคาร จะส่งข้อมูล การลงทะเบียน ให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่ เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถ เลือก สาขา อื่นได้)

3. ตรวจสอบ ข้อมูล และ ยืนยัน การ ลงทะเบียน

– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
– กดยืนยัน การ ลงทะเบียน (ระบบ จะส่งหมายเลข อ้างอิงการ ลงทะเบียน ให้ทาง SMS)

4. รอการนัดหมาย จากธนาคาร โดยธนาคาร จะแจ้งการนัดหมาย ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของท่าน ที่ได้แจ้งไว้

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

สามารถ ลงทะเบียนแสดง ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหา เพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน

ขั้นตอนการทำ 👇

1. ให้กรอก หมายเลข บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของตนเองก่อน (เนื่องจากท่าน ยังไม่ได้เป็นลูกค้า เงินกู้ กับธนาคาร ระบบ จะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้)

2. บันทึกข้อมูล ส่วนตัว (กรอกข้อมูลส่วนตัว ของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่)

3. ระบุข้อมูล การประกอบ อาชีพ ปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูล การขอสินเชื่อ และงวดชำระ

– เลือกวัตถุประสงค์ การขอสินเชื่อ
– เลือกวงเงิน ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– เลือกบัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลข บัญชี เงินฝาก ของท่านให้เลือก
– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน
– เลือก วิธีการ ส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
– เลือกแหล่งที่มา แห่งรายได้ ที่สามารถนำมา ชำระเงินกู้
– เลือก สาขา ธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน

5. ตรวจสอบ ข้อมูล และ ยืนยัน การลงทะเบียน

– ตรวจสอบ ข้อมูล ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน
– กดยืนยัน การลงทะเบียน (ระบบจะส่งการยืนยันการ ลงทะเบียน มาให้ทาง SMS)

6. รอการนัดหมาย จากธนาคาร ผ่านทาง SMS