กรุงเทพ ปล่อยกู้ 50,000 ผ่อนแค่ 1,400 ใครต้องการใช้ มาหาเราได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไ ม่อย ากให้พล าดเลยจริงๆ

สำหรับสินเชื่ อจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้กู้ยืม 50,000 ไม่ต้องค้ำ รับเงิ นก้อนได้เลย

สินเชื่ อบัวหลวงสุขใจ เป็นบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงิ นให้คล่องตัว กับเงิ นกู้อเนกประสงค์
วงเงิ นอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันทีวงเงิ นเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท
โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

และชำระคืนด้วยยอดเงิ นเท่าๆ กันทุกเดือน และไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่ อ
โดยหากกู้เงิ น 50,000 บาท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บาทเท่านั้น หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บาท

รายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
-มีวง เงินกู้ยืม ได้ที่ 15,000 – 1 ล้านบาท หรือไ ม่เกิน 5 เท่าของรายได้
-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้
-ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ สามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
สามารถสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บ ธนาคาร กรุงเทพ

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
-มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไ ม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้าน
-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
-บัญชีธนาคารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
-สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงิ นเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่ อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี