ชี้แจง จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากโควิด 19

ชี้แจง ประเด็นขยายเวลา จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากโควิด 19

พมจ.นราธิวาส ระบุ กลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มเปราะบางตามที่ ครม.ขยายเวลาการจ่ายเงินถึง ก.ย.63 คือ กลุ่มเป้าหมายรายเดิมที่รัฐไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้

นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงประเด็น กรณีครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เดือนละ 1,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63) จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 โดยระบุว่า

ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายละ 1,000บาทต่อเดือน รวม 3,000 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63ไปแล้วนั้น

ปรากฎว่า ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลการรับเงินอุดหนุนเดือน พ.ค.63 ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้สำเร็จจำนวน 22,771 ราย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์เสียชีวิตในระหว่างการจ่ายเงิน ซึ่งกลุ่มนี้ทายาทสามารถแจ้งขอรับสิทธิ์แทนได้ และเกิดปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือไม่มีบัญชีธนาคาร ทำให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายได้ทันตามกำหนดเวลาเดิม

ดังนั้นการขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้ง3กลุ่ม จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563นี้ จึงหมายถึง กลุ่มที่อยู่ในระบบและได้รับเงินอุดหนุนเดือนล่าสุด คือ พฤษภาคม 2563 โดยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในโครงการอื่นๆไปแล้ว ก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในส่วนนี้ได้

ที่มา สวท.สุไหงโก-ลก